Kdo má povinnost mít vypracovaný havarijní plán?

Havarijní plán spolu s povodňovým plánem představuje velice důležitou dokumentaci, která do značné míry pomáhá chránit majetek, zdraví, životní prostředí, a v neposlední řadě lidské životy. Tyto dokumenty se týkají každého, kdo ve větším rozsahu nakládá se závadnými látkami a může ohrozit povrchové a podzemní vody, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.

Bezpečnost obyvatel by vždy měla být na prvním místě. Každým rokem Českou republiku sužují povodně, které ohrožují majetek, lidské životy i okolní přírodu. A životní prostředí, majetek i lidské životy do značné míry pomáhají chránit kvalitní povodňové a havarijní plány.

Povodňový plán

Povodňový plán je ze zákona povinným dokumentem pro všechny obce a města, ve kterých může dojít k povodním. Týká se také vlastníků nemovitostí, které se nachází v záplavových oblastech.

Havarijní plán

Havarijní plán dle zákona musí mít vypracovaný všichni uživatelé závadných látek ve větším rozsahu, nebo uživatelé závadných látek, jejichž manipulací mohou ohrozit povrchové a podzemní vody. V případě, že povinné fyzické nebo právnické osoby vypracovaný dokument nemají, hrozí jim pokuta až do výše 500 tisíc Kč.

V havarijních plánech nechybí jednoznačné vymezení území, objektů i uživatelů závadných látek včetně jejich seznamu, popis preventivních opatření, seznam zařízení, kde je zacházeno se závadnými látkami, popis možného ohrožení vodních toků, možných odtoků závadných látek ani kontakty na subjekty, které se účastní na odstraňování havárií.

Vypracování havarijního a povodňového plánu

S vypracováním povodňového a havarijního plánu vám v České republice může pomoci hned několik organizací, například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která pro vás kvalitně zpracuje povinné plány dle platné legislativy včetně pravidelných aktualizací. Společnost nabízí také možnost zpracování digitálního povodňového plánu, který s sebou nese výhodu rychlejšího a snadnějšího vyhledávání i provázanost mezi textovou a grafickou částí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

fourteen + 5 =